Revisjon og regnskap 2019

2019.06.03
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

Fortsatt høy tilfredshet med revisjon- og regnskapsbyråene

Kundetilfredsheten med revisjonsselskapene i Norge fortsetter å holde seg høy. En kundetilfredshet på knappe 76 er en meget god tilbakemelding. Den norske studien viser at det er de mellomstore bedriftene som er mest tilfredse med revisjonsselskapene, mens de største selskapene (100+ ansatte) uttrykker en vesentlig lavere tilfredshet med sine revisjonsselskaper. Regnskapsbyråene skårer også godt, og får særlig gode skussmål fra de små bedriftene rundt om i Norge.

BDO i tet innen revisjon

Også i år er det de små og mellomstore revisjonsselskapene som samlet sett får den beste tilbakemeldingen fra kundene. De store revisjonsselskapene får også gode resultater, men skårer fortsatt lavere enn de små og mellomstore byråene. Blant de store revisjonsselskapene er det BDO som denne gangen får den beste tilbakemeldingen, men differansen mellom topp og bunn er relativt liten. Ifølge kundene er det BDO som i løpet av det siste året har vært best på å møte forventningene, og er dessuten selskapet med færrest klager på revisjonstjenestene.

* Samlegruppen ”Øvrige” inneholder svarene fra kunder av revisjonsselskaper som RSM, Romsdal Revisjon, Fakta Revisjon, Revisorgruppen og mange flere. Indeksverdien for denne gruppen (77,0) utgjør et gjennomsnitt av alle intervjuene som er gjennomført med kunder av disse leverandørene.

Sverige

En tilsvarende måling er gjennomført i Sverige (klikk her for resultater), og om vi ser disse studiene opp mot hverandre, er norske bedrifter fortsatt mer tilfredse med sine revisorer enn hva svenske bedrifter er. I den svenske studien er det nok en gang BDO som gjør det aller best.

Regnskapsførerne leverer varene

Regnskapsbyråene har i en årrekke kunnet vise til en høy kundetilfredshet. Årets måling bekrefter bildet om at regnskapsførerne leverer gode tjenester. Til tross for at bedriftene i langt større grad klager på sine regnskapsførere enn på sine revisorer, så ligger kundetilfredsheten marginalt høyere enn hos revisorene.

Hvor bra er bra?

Tilbakemeldingene som revisorene og regnskapsførerne får er meget god både isolert sett og relativt sett. Tall fra EPSI målingene viser at bedriftene er meget godt tilfredse med denne typen tjenester sammenlignet med andre tjenester som bedriftene benytter.

Om studien

Feltarbeidet er gjort av Norstat i perioden fra 1. april til 27. mai. Totalt er det gjennomført nesten 900 intervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere. Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. I revisjonsstudien så kan man si at forskjeller på 3 indekspoeng eller mer er signifikante. EPSI bruker 95 % signifikansnivå som standard.

Om EPSI Rating

EPSI Rating er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Det norske selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i flere andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Vil du vite mer?

Oppgi din kontaktinformasjon så hører du fra oss