Utdanningsløpet 2017

2017.12.13

Meget høy tilfredshet med barnehage og folkehøgskole

En ny måling av tilfredsheten gjennom utdanningsløpet har blitt gjennomført av EPSI Rating i høst. Resultatene viser at kundeopplevelsen varierer en hel del gjennom utdanningsløpet, men helhetsbildet er fortsatt bedre i dag enn hva det var for noen år tilbake. Barnehagene i Norge får nok en gang særdeles gode tilbakemeldinger fra foreldre. Folkehøgskolene får også gode skussmål fra tidligere elever, mens elever ved høyskoler og universiteter er relativt sett mindre tilfredse. Studien inkluderer for første gang også personer som har vært inne til førstegangstjeneste. Resultatet viser at soldatene stort sett er fornøyde, men det er også tydelig at det er rom for forbedringer.

Foreldretilfredsheten med barnehagene i Norge er fortsatt svært god

EPSI Rating Norge har målt kundetilfredsheten for norske barnehager i ni år på rad. Analysen baserer seg på intervjuer med et tilfeldig utvalg av personer som har barn i barnehage. Årets måling viser at foreldretilfredsheten fortsetter å stige. I følge foreldrene så stortrives barna i sine barnehager, og majoriteten av de spurte sier at de både ville valgt samme barnehage i dag og at de sannsynligvis vil anbefale barnehagen til venner og bekjente.

Det er også i år slik at det er foreldre med barn i private barnehager som er de mest tilfredse, men de kommunale barnehagene har blitt vesentlig bedre over de siste par årene.

I hvert intervju så stilles det en rekke spørsmål om foreldrenes opplevelse og erfaringer med barnehagen. Analysen viser at det i år er mindre forskjeller i foreldretilfredsheten mellom de private og kommunale barnehagene. Den største forskjellen er å finne på kvaliteten på mat og kosthold, kvaliteten på barnehagens lokaler, uteområder og leker.

Andelen klager i barnehagene har falt ytterligere, og 16% av foreldrene oppgir nå at de har klaget på noe i løpet av det siste året. Klageårsakene varierer en hel del, men elementer som går igjen er klager på hygiene, for lite utetid og mattilbudet.

EPSI har også gjennomført tilsvarende målinger i de øvrige skandinaviske landene. Resultatene viser at også svenske og danske foreldre er meget godt tilfredse med barnehagetilbudet, men også i år så er det de norske barnehagene som skårer høyest.

Grunnskole og videregående

Tilfredsheten for grunnskolen holder seg på nivå med fjoråret. Foreldre med barn i barne- og ungdomskolen opplever at det er en god dialog mellom lærer, barn og forelder. Tilfredsheten for den videregående skolen faller tilbake, og relasjonen mellom lærer, elev og forelder oppleves som dårligere enn i grunnskolen.

Høyere utdanning

Denne målingen baserer seg på intervjuer med studenter/elever ved norske universiteter, høyskoler, folkehøgskoler samt andre skoler innen høyere utdanning. I tillegg så dekker studien også personer som har vært inne til førstegangstjeneste. Studenter ved universiteter og høyskoler er omtrent like tilfredse med sine skoler som i fjor. Universitets- og høyskolestudentene anser den faglige kompetansen til lærerne som meget god, men ifølge studentene så er det en del lærere som sliter med å engasjere studentene og ikke minst med å gi dem god nok oppfølging.

Folkehøgskoler kan, til tross for en liten tilbakegang i elevtilfredsheten, fortsatt skilte med en høy elevtilfredshet. Denne målingen bekrefter resultatene fra tidligere studier om at folkehøgskolene i større grad enn universiteter og høyskoler klarer å overgå elevenes forventninger. Videre, så er det fortsatt tydelig at folkehøgskolene er skoler der det er et meget godt miljø, og hvor det er høy trivsel. Elevene ved folkehøgskolene forteller dessuten at de er godt fornøyde med det faglige innholdet og at de opplever de ansatte ved folkehøgskolene som både engasjerte og kompetente. Året på folkehøgskole har gitt mange elever et verdifullt nettverk samt med økt motivasjon og lyst til å lære.

Om studien

Intervjuene ble gjennomført i fra 15. oktober til 25. november. Intervjuarbeidet er utført av Cavere AS. Det er gjennomført totalt over 1100 intervjuer. Spørreskjemaene som benyttes inneholder en mengde spørsmål og har som hensikt å avdekke kunde- og brukeropplevelsen i størst mulig grad, og ett intervju kan ta opptil 12 minutter. Spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 betyr “ikke fornøyd / ikke enig” og 10 betyr “svært fornøyd / helt enig”, og resultatene gjøres deretter om til en indeksverdi mellom 0 og 100. Jo høyere indeksverdi desto bedre anser foreldre og elever/studenter at tjenesten oppfyller deres krav og forventninger. En indeksverdi over 75 tilsier en høy tilfredshet.

Jevnt over så kan man si at forskjeller innen kundetilfredshet på 3,0 indeksenheter eller mer er signifikant. At en differanse er statistisk signifikant innebærer at man med en viss grad av sikkerhet (konfidens) kan si at forskjellen mellom to indeksverdier er for stor til å være et resultat av tilfeldigheten.

Om EPSI Rating

EPSI Rating er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Det norske selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i flere andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Hvordan beregnes kundetilfredsheten?

EPSI studiene er erfaringsbaserte målinger der de faktiske kundene intervjues angående deres kundeopplevelse. EPSIs modellanalyse, som er utviklet ved Handelshøgskolen i Stockholm, ligger til grunn for målingen. Modellanalysen henter frem informasjon og innsikt i forhold til hvem som er tilfredse eller utilfredse, og hva som skal til for å opprettholde og styrke kundetilfredsheten.

Den helhetlige analysen av brukeropplevelsen presenteres i en bransjerapport og i tilhørende presentasjoner for bedrifter som ønsker det. I tillegg til kundetilfredshet og kundelojalitet så måler EPSI også fem andre områder (aspekter) som bidrar til å forklare hva som gjør kunder tilfredse og lojale. Hvert aspekt består av et antall underliggende spørsmål. Figuren nedenfor viser de aspektene som EPSI-modellen bygger på.

Vil du vite mer?

Oppgi din kontaktinformasjon så hører du fra oss