Utdanningsløpet 2018

2018.12.12
Fredrik Høst
+47 48 86 76 01
fredrik.host@epsi-norway.org

Meget høy tilfredshet med barnehage og folkehøgskole

EPSI Rating har nok en gang målt tilfredsheten gjennom utdanningsløpet. Selv om opplevelsen varierer en hel del mellom barnehage, skole og høyere utdanning, er helhetsbildet omtrent som i fjor. Barnehagene rundt om i Norge får nok en gang særdeles gode tilbakemeldinger fra foreldre med barn i barnehager, og folkehøgskolene får også gode skussmål fra elevene. Studenter ved høyskoler og universiteter kan notere en fremgang fra 2017, og det samme gjelder for personer som har vært inne til førstegangstjeneste.

Når det gjelder grunnskolen og videregående skole, så viser målingen at barneskolen går noe tilbake, mens den videregående skole går noe fram. Ungdomsskolen ligger på samme nivå som i fjor.

Foreldretilfredsheten med barnehagene er fortsatt svært god

Dette er den tiende målingen av foreldretilfredsheten med barnehagene i Norge. Analysen baserer seg på intervjuer med et tilfeldig utvalg av personer som har barn i barnehage. Årets måling viser at foreldretilfredsheten går noe tilbake, men er fortsatt på meget høye nivåer. Majoriteten av de spurte sier at de både ville valgt samme barnehage på nytt den dag i dag og at de sannsynligvis vil anbefale barnehagen til venner og kjente.

Det er også i år slik at det er foreldre med barn i private barnehager som er de mest tilfredse. Sammenlignet med i fjor får de kommunale barnehagene noe svakere tilbakemelding, mens de private barnehagene får en noe bedre tilbakemelding.

Hvert foreldreintervju tar ca 12 minutter, og det stilles en rekke spørsmål om foreldrenes opplevelse og erfaringer med barnehagen. De største forskjellene mellom private og kommunale barnehager er på spørsmål om uteaktiviteter og turer, på informasjon om hvordan barnet har det i barnehagen og på kommunikasjonen mellom barnehagen og foreldrene.

Andelen klager i barnehagene ligger på samme nivå som ved de to foregående målingene. Klageårsakene varierer en hel del, men elementer som går igjen er klager på kosthold, påkledning og mangel på informasjon.

EPSI har også gjennomført tilsvarende målinger i Sverige og Danmark. Resultatene viser at Skandinaviske foreldre er godt tilfreds med barnehagetilbudet, og at det er nok en gang de norske barnehagene som skårer høyest. På spørsmål om hvor godt barnet trives i barnehage, viser målingen at det er de norske foreldrene som opplever at barna trives best.

Grunnskole og videregående

Tilfredsheten med grunnskolen ligger litt lavere enn i fjor, og det er barneskolen som faller tilbake. Kompetansen til lærerne oppleves som noe svakere, samt at miljøet på skolene ikke vurderes som fullt så bra som i fjor. Foreldre med barn i den videregående skolen er derimot mer fornøyd sammenlignet med i fjor, og foreldrene opplever at lærerne i større grad evner å engasjere elevene og å gi dem god oppfølging. Elevene i den videregående skolen er derimot noe mindre fornøyd enn hva foreldrene er. Den faglige kompetansen til lærerne og det sosiale miljøet på skolene vurderes som bedre av elevene enn av foreldrene, mens evnen til å engasjere og følge opp elevene vurderes som dårligere av elevene enn av foreldrene.

Det er også hentet inn svar på spørsmål om merkevarepress, info om lekser og mobbing, og svarene er som følger:

Høyere utdanning

EPSI har også i år målt elevtilfredsheten med høyere utdanning. Denne målingen seg på intervjuer med studenter/elever ved norske universiteter, høyskoler, folkehøgskoler samt andre skoler innen høyere utdanning. Analysen viser at studenter ved universiteter og høyskoler er noe mer tilfreds med sine skoler enn i fjor. Norske folkehøgskoler kan også vise til en fremgang i elevtilfredsheten, og kan fortsatt skilte med meget høy elevtilfredshet. Elevene ved folkehøgskolene opplever ikke bare at det sosiale miljøet på skolene er meget bra, men faglærernes kompetanse og evne til å engasjere vurderes også som vesentlig bedre enn på universiteter og høyskoler. I sum så evner folkehøgskolene i større grad å levere på forventningene.

Videre avdekker studien at året på folkehøgskole har bidratt til personlig utvikling, det har gitt et verdifullt nettverk, samt bidratt til økt motivasjon og lyst til å lære.

Om studien

Intervjuene ble gjennomført i fra oktober og november. Intervjuarbeidet er utført av Cavere AS. Det er gjennomført totalt 1200 intervjuer (400 intervjuer for barnehage, 400 for grunnskole og videregående skole og 400 for høyere utdanning og førstegangstjeneste). Utvalget er trukket fra databasen til EasyConnect.

Spørreskjemaene som benyttes inneholder en mengde spørsmål og har som hensikt å avdekke kunde- og elevtilfredsheten i størst mulig grad, og ett intervju kan ta opptil 12 minutter. Spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 betyr “ikke fornøyd / ikke enig” og 10 betyr “svært fornøyd / helt enig”, og resultatene gjøres deretter om til en indeksverdi mellom 0 og 100. Jo høyere indeksverdi desto bedre anser foreldre og elever/studenter at tjenesten oppfyller deres krav og forventninger. En indeksverdi over 75 tilsier en høy tilfredshet.

Jevnt over så kan man si at forskjeller innen kundetilfredshet på 3,0 indeksenheter eller mer er signifikant. At en differanse er statistisk signifikant innebærer at man med en viss grad av sikkerhet (konfidens) kan si at forskjellen mellom to indeksverdier er for stor til å være et resultat av tilfeldigheten.

Om EPSI Rating

EPSI Rating er en leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser og er en ekstern revisor av kundemassen. EPSI samler inn, analyserer og formidler informasjon om kunders forventninger, opplevd kvalitet og verdivurdering av produkter og tjenester. Det norske selskapet er en del av EPSI Rating Group som gjennomfører kundetilfredshetsstudier i hele Norden og i flere andre europeiske land. I Sverige jobber vi under navnet Svenskt Kvalitetsindex – SKI.

Hvordan beregnes kundetilfredsheten?

EPSI studiene er erfaringsbaserte målinger der de faktiske kundene intervjues angående deres kundeopplevelse. EPSIs modellanalyse, som er utviklet ved Handelshøgskolen i Stockholm, ligger til grunn for målingen. Modellanalysen henter frem informasjon og innsikt i forhold til hvem som er tilfredse eller utilfredse, og hva som skal til for å opprettholde og styrke kundetilfredsheten.

Den helhetlige analysen av brukeropplevelsen presenteres i en bransjerapport og i tilhørende presentasjoner for bedrifter som ønsker det. I tillegg til kundetilfredshet og kundelojalitet så måler EPSI også fem andre områder (aspekter) som bidrar til å forklare hva som gjør kunder tilfredse og lojale. Hvert aspekt består av et antall underliggende spørsmål. Figuren nedenfor viser de aspektene som EPSI-modellen bygger på.

Vil du vite mer?

Oppgi din kontaktinformasjon så hører du fra oss