• Både privatkunder og bedrifter har høy tillit til sine forsikringsleverandører.

Kundetilfredshet i forsikringsbransjen

EPSI Rating har målt kundetilfredsheten i forsikringsbransjen helt siden 2004. Tusenvis av forsikringskunder (både privat og bedrift) blir intervjuet i løpet av september og oktober måned. EPSI intervjuer både kunder som har hatt en skadesak det siste året, og kunder som ikke har hatt det. Resultatene fra studien presenteres i starten på november.

Resultater fra forsikringsundersøkelsen høsten 2022

EPSI har derfor gjennomført en ny kundeundersøkelse hvor drøyt 4400 personer og bedrifter rundt om i Norge har blitt intervjuet. Årets måling viser at den negative trenden vi har sett de siste par årene har snudd. Både privat- og bedriftskundene er mer fornøyde i år enn på sammen tid i fjor. Isolert sett er en kundetilfredshet på drøyt 70 en ok tilbakemelding, men om vi sammenligner resultatet med toppåret i 2018 er tilbakemeldingen fortsatt noe svakere. Mer innsikt finner du i rapporten nedenfor:

I rapporten finner du blant annet:

  • EPSI Norge sine analyser og funn fra forsikringsbransjen 2022
  • Rangering av alle forsikringsleverandørene EPSI har målt i løpet av 2022
  • Historisk utvikling kundetilfredshet i Norge innen forsikringsbransjen

Pressemelding

På MYNEWSDESK finnes mange av våre analyser og statistikk for en mengde bransjer og andre undersøkelser som vi har skrevet pressemelding opp gjennom årene. Les pressemeldingen vår nedenfor, denne er en forkortet variant av rapporten ovenfor.

Dette er de mest og minst populære forsikringsselskapene 

En flere år med synkende kundetilfredshet viser en fersk måling fra EPSI at norske forsikringskunder er blitt mer fornøyde over det siste året. Mens forsikringsselskapene ifølge kundene var for passive under pandemien, viser årets studie at aktørene har bedret kundekontakten og kundekommunikasjonen. I privatmarkedet er det Jbf som kan skilte med de mest fornøyde kundene, mens det er Gjensidige som presterer best i bedriftsegmentet. 

EPSI Rating legger i dag frem resultatene fra en ny måling av kundeopplevelsen med forsikringsselskapene i Norge. Studien, som er den 19. studien i rekken, baserer seg på dybdeintervjuer med drøyt 4400 personer og bedrifter rundt om i Norge. 

 

Tilliten er høy 

Undersøkelsen til EPSI viser at forsikringskundene i Norge er mer fornøyde i dag enn på samme tid i fjor. Samlet sett oppleves forsikringsbransjen som meget pålitelig, og kundene har høy tillit til sine leverandører. 

– Systemet rundt forsikring er bygget på fellesskap og tillit, sier Fredrik Høst Daglig Leder i EPSI Norge. Kundetilfredshet er således et viktig måltall på hvor godt bransjen og hvert enkelt forsikringsselskap klarer å levere på det de lover kundene sine. 

Én av de faktorene som har særlig positiv effekt på både kundetilfredsheten, lojaliteten og tilliten ute blant kundene er forsikringsselskapenes evne til å bygge en kunderelasjon gjennom kontakt og kommunikasjon. 

– Det er helt tydelig at forsikringskunder som opplever at forsikringsselskapene er proaktive og fra tid til annen tar en avsjekk på om de er rett forsikret er mer fornøyde enn andre, fortsetter Høst. Vi ser dessuten at kundene verdsetter gode tips og råd om skadeforebygging. 

 

Jbf på topp i privatmarkedet, DNB på bunn 

Fjorårsstudien viste at det var de mindre forsikringsselskapene i markedet som samlet sett fikk den beste tilbakemeldingen. Årets måling bekrefter dette bildet, for det er tre av de selskapene som tidligere lå i samlegruppen «øvrige forsikringsselskaper» som er de mest populære. 

– Undersøkelsen viser at det er Jbf, WaterCircles og KLP som denne gangen bekler topplasseringene, forteller Sindre Brochmann, Forretningsutvikler i EPSI Norge. Det er Jbf som med sin solide skår på 82 presterer aller best, og viser med det at de treffer meget godt på kundenes forventninger. Jbf har ifølge kundene meget konkurransedyktige betingelser og vurderes jevnt over som enkle å ha med å gjøre. 

Det er DNB (Fremtind) som også i årets måling kommer ut på bunn. Selv om mange av DNB kundene anser DNB som trygt og sikkert sted å være forsikringskunde, synes kundene at relasjonen mellom dem og DNB er for svak. 

– Kundene opplever DNB som passive når det gjelder forsikring, og følger seg ikke godt nok ivaretatt. DNB sin skadehåndtering vurderes også som en del dårligere enn for bransjen ellers, fortsetter Brochmann. 

 

Gjensidige på topp i bedriftsmarkedet, DNB på bunn 

Også i bedriftssegmentet virker det til at den negative trenden vi har sett de siste par årene har snudd. Det er særlig de store bedriftene rundt om i Norge som har blitt mer tilfredse med sine forsikringsselskaper over det siste året. 

– Gjensidige havner helt øverst denne gangen, og tilbakemeldingene tyder på at Gjensidige er et sikkert og godt sted å være bedriftskunde, sier Høst. Gjensidige er blitt mer proaktive i sin kundekontakt sammenlignet med hva tilfellet var i fjor, og vi ser at Gjensidige-kundene jevnt over føler seg tryggere på at de er godt forsikret. 

DNB (Fremtind) får også den svakeste tilbakemeldingen i bedriftsmarkedstudien. 

– Analysen viser at DNB i mindre grad enn konkurrentene evner å levere på bedriftskundenes krav og behov. DNB-kundene opplever blant annet at forsikringsvilkårene er vanskelige å forstå, og etterlyser samtidig mer oppfølging, avslutter Høst 

 

Om studien 2022: Kundetilfredshet bank

Feltarbeidet er gjort av Norstat Norge/EPSI i perioden fra 1. august til 26. oktober. Totalt er det gjennomført 2850 intervjuer med privatkunder i alderen 18-85 år. I bedriftssegmentet er det gjennomført knappe 1564 intervjuer med bedrifter med én ansatt eller flere.  

Spørreskjemaene inneholder ca. 60 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best. Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. Videre kan man si at forskjeller på 2,5 indekspoeng eller mer er signifikante. 

Hvordan lages bransjeundersøkelsen?

EPSI engasjerer et datainnsamlingsbyrå for å hente inn svar på undersøkelsen. De største aktørene i bransjen vil alltid være med i målingen, mens mindre aktører kan være med i studien under visse forutsetninger.

EPSI Rating har en objektiv rolle i disse målingene, og er på mange måter en ekstern revisor av kundemassen. Deler av studien offentliggjøres i det offentlige rom, mens totalrapporten kan bestilles av EPSI.

Ta kontakt med EPSI for mer informasjon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst