• bransjemåling
  • Meget høy tilfredshet med barnehagen i Norge

Kundetilfredshet i utdanningssektoren

Denne studien har blitt gjort i en årrekke og setter fokus på elev- og foreldretilfredsheten med barnehage, skole og høyere utdanning. Intervjuarbeidet gjøres i oktober og november, mens resultatene legges frem tidlig i desember.

Resultater fra undersøkelsen høsten 2023

EPSI har i løpet av høsten gjennomført en undersøkelse der målsetningen er å avdekke hvor tilfredse foreldre, elever og studenter er med sine barnehager, skoler og ulike institusjoner innen høyere utdanning. 1400 foreldre, elever, studenter og tidligere soldater er blitt intervjuet i løpet av høsten, og studien tar for seg utdanningsløpet fra barnehage til og med høyere utdanning. Resultatene for barnehage, grunnskolen og videregående skole baserer seg på intervjuer med foreldre, mens det er intervjuer med elever, soldater og studenter som ligger til grunn for de øvrige resultatene.

I rapporten finner du blant annet:

  • EPSI Norge sine analyser og funn fra utdanningssektoren
  • Rangering av alle utdanningsinstitusjonene EPSI har målt i løpet av året
  • Historisk utvikling kundetilfredshet i Norge innen utdanningssektoren

Pressemelding

På MYNEWSDESK finnes mange av våre analyser og statistikk for en mengde bransjer og andre undersøkelser som vi har skrevet pressemelding opp gjennom årene. Les pressemeldingen vår nedenfor, denne er en forkortet variant av rapporten ovenfor.

Norske barnehager best i Skandinavia

EPSI har i løpet av høsten gjennomført en ny studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Undersøkelsen viser at det er barnehagene rundt om i Norge som nok en gang kan skilte med de aller beste tilbakemeldingene, og at det nok en gang er det de private barnehagene som vurderes aller best. Førstegangstjenesten og folkehøgskolene får også gode skussmål, mens det er studenter ved norske universiteter og høyskoler som i denne målingen er de minst tilfredse.

EPSI Rating har i dag lagt frem resultatene fra en ny måling av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Målingen dekker tilbudet fra barnehage til og med høyere utdanning, og baserer seg på 1400 intervjuer.  

Norske foreldre er svært godt fornøyde med barnehagene

EPSI gjennomført en måling av foreldretilfredsheten med barnehagene i Norge i en årrekke. 500 tilfeldig utvalgte foreldre med barn i barnehage har kommet med en vurdering av deres barnehage. 

-Studien viser at foreldre rundt om i Norge er svært godt fornøyde med tjenesten som barnehagene leverer, forteller Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. Foreldrene har høye forventninger til sine barnehager, men målingen forteller at barnehagene leverer svært godt på de kravene og behovene som foreldrene har. Jevnt over kommer foreldrene med mye ros til de ansatte for dere kompetanse, engasjement, og den omsorgen de viser for barna. 

– Det viktig for foreldrene at barna trives, at de kan leke, sosialisere og utvikle seg, påpeker Sindre Brochmann, Senior Forretningsutvikler i EPSI. De aller fleste foreldre mener at barna deres enten trives godt eller meget godt i barnehagen, noe som er et kvalitetsbevis for barnehagene. 

EPSI har også gjennomført tilsvarende målinger i Sverige og Danmark. Resultatene avdekker tydelige forskjeller i foreldretilfredsheten med barnehagene i de tre skandinaviske landene.  

– Nok en gang forteller denne studien at tilfredsheten med barnehagene er høyest i Norge, fortsetter Høst. Om vi sammenligner resultatene mellom de skandinaviske landene kommer det frem at de norske barnehagene presterer spesielt godt på dette med uteaktiviteter og turer, samt på kommunikasjonen mellom barnehagene og foreldrene. Dog så kan de norske barnehagene hente litt lærdom fra Sverige når det gjelder mat og kosthold, for på det området ligger de svenske barnehagene et hakk foran de norske. 

Private barnehager best

Både privat og kommunalt drevne barnehager får gode skussmål fra foreldrene, men nok en gang er det de private barnehagene som får de aller beste tilbakemeldingene.  

– Den tydeligste differansen mellom private og kommunale barnehager finner vi nok en gang på spørsmål som omhandler mat og kosthold, påpeker Brochmann. Det kommer også frem at de private barnehagene har åpningstider som treffer bedre på foreldrenes behov, samt at de private barnehagene er flinkere på å arrangere turer og andre uteaktiviteter enn de kommunale barnehagene.  

Gode tilbakemeldinger på Førstegangstjenesten og Folkehøgskole

Årets studie viser at har vært inne til førstegangstjeneste i løpet av 2022/23 alt i alt har hatt en god opplevelse med det, og er nå tilbake til nivået vi målte i 2021.
– Det sosiale miljøet blant soldatene i førstegangstjenesten virker til å være godt, og en stor andel av de spurte svarer at de vil anbefale førstegangstjeneste til andre, sier Brochmann. Vi måler også en framgang i tilfredsheten blant studentene på universitet og høyskole, og tilbakemeldingene er tilbake til nivået fra 2021. 

Folkehøgskolene i Norge har i mange år vist at de evner å skape gode elevopplevelser, og årets studie viser at majoriteten av elevene som gikk på folkehøgskole skoleåret 2022/23 er meget fornøyde.  

– Resultatene som Folkehøgskolene får fra fjorårets elever er nok en gang solide, og tydelig bedre enn hva tilfellet er for både Universiteter og Høyskoler, sier Høst. Tilbakemeldingene viser at elevene har fått nye venner fra hele landet og bygget verdifulle nettverk. Det sosiale miljøet og samholdet på skolene vurderes som meget godt, og de som jobber på skolene oppleves jevnt over som dyktige og imøtekommende. Alt i alt sitter brorparten av elevene sitter igjen med et minne for livet. 

 

Om studien 2022: Utdanningssektoren

Denne rapporten er en oppsummering av en større datainnsamling blant 1400 foreldre, elever og studenter. Undersøkelsen omfatter en rekke spørsmål, fritekstsvar, og analyser som ikke alt er beskrevet i dette sammendraget.

Spørreskjemaene som benyttes inneholder en mengde spørsmål og har som hensikt å avdekke foreldre og elevtilfredsheten i størst mulig grad, og ett intervju kan ta opptil 12 minutter. Spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 betyr “ikke fornøyd / ikke enig” og 10 betyr “svært fornøyd / helt enig”, og resultatene gjøres deretter om til en indeksverdi mellom 0 og 100. Jo høyere indeksverdi desto bedre anser foreldre og elever/studenter at tjenesten oppfyller deres krav og forventninger. 

HVORDAN LAGES BRANSJEUNDERSØKELSEN?

EPSI engasjerer et datainnsamlingsbyrå for å hente inn svar på undersøkelsen. De største aktørene i bransjen vil alltid være med i målingen, mens mindre aktører kan være med i studien under visse forutsetninger.

EPSI Rating har en objektiv rolle i disse målingene, og er på mange måter en ekstern revisor av kundemassen. Deler av studien offentliggjøres i det offentlige rom, mens totalrapporten kan bestilles av EPSI.

Ta kontakt med EPSI for mer informasjon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst