BARNEHAGER OG FOLKEHØGSKOLER FÅR SOLIDE SKUSSMÅL

En ny studie av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge avdekker en del kvalitetsforskjeller. Undersøkelsen viser at det er barnehagene rundt om i Norge som nok en gang kan skilte med de aller beste tilbakemeldingene. Folkehøgskolene får også meget gode skussmål, og flertallet av elevene sier at de gjerne anbefaler venner til å ta et år på folkehøgskole. Det er studenter ved norske universiteter og høyskoler som i denne målingen er de minst tilfredse. 

EPSI Rating har i dag lagt frem resultatene fra en ny måling av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Målingen dekker tilbudet fra barnehage til og med høyere utdanning, og baserer seg på 1400 intervjuer.  

Norske barnehager best i Skandinavia 
For 14. gang har EPSI gjennomført en måling av foreldretilfredsheten med barnehagene i Norge. Nesten 600 tilfeldig utvalgte foreldre med barn i barnehage har kommet med en vurdering av deres barnehage. 

-Studien vitner om at foreldre rundt om i Norge fortsatt er meget godt tilfredse med den tjenesten som barnehagene leverer, og at de fleste opplever at barnehagene har dyktige ansatte som viser god omsorg for barna, forteller Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. 93% av foreldrene mener dessuten at barna deres enten trives godt eller meget godt i barnehagen, noe som er nok et kvalitetsbevis for barnehagene. 

EPSI har også gjennomført tilsvarende målinger i Sverige og Danmark. Resultatene avdekker tydelige forskjeller i foreldretilfredsheten med barnehagene i de tre skandinaviske landene. 

– Nok en gang forteller denne studien at tilfredsheten med barnehagene er høyest i Norge, fortsetter Høst. Resultatene viser dessuten at barn i hele Skandinavia trives meget godt i sine barnehager, men ifølge foreldrene så trives barna aller best i de norske barnehagene. 

Private barnehager best 
Både privat og kommunalt drevne barnehager får gode skussmål fra foreldrene, men nok en gang er det de private barnehagene som får de aller beste tilbakemeldingene. Den tydeligste differansen mellom private og kommunale barnehager finner vi nok en gang på spørsmål som omhandler mat og kosthold. 

- Foreldre som har barn i private barnehager oppgir i større grad enn de med barn i kommunale barnehager at fokuset på mat og kosthold er godt nok, og at maten som serveres er sunn, sier Høst. 

Målingen viser dog en noe lavere foreldretilfredshet både for de private og de kommunale barnehagene sammenlignet med i fjor. 

– Høstens barnehagestreik berørte mange foreldre med barn i private barnehager, men dette ser ikke ut til å ha påvirket tilfredsheten i nevneverdig grad, forteller Høst. Det vi dog fanger opp i denne målingen er at det er en vesentlig større andel av foreldrene som mener at barnehagene deres bruker for mange vikarer. Dette gjelder både for de kommunale og private barnehager, og fellesnevneren for foreldrene som svarer dette er at de er vesentlig mindre fornøyde enn andre foreldre. 

Året på Folkehøgskole overgår forventningene 
Folkehøgskolene i Norge har i mange år vist at de evner å skape gode elevopplevelser, og årets resultat føyer seg inn i rekken med sterke tilbakemeldinger. Resultatene som folkehøgskolene får fra fjorårets elever er nok en gang meget solide, og atskillig bedre enn hva tilfellet er for Universiteter og Høyskoler. 

– Folkehøgskoleelevene virker jevnt over til å trives meget godt. Skolene er dyktige på å skape gode, inkluderende og trygge fellesskap som gir rom for mange flotte opplevelser og variert læring. Nok en gang evner folkehøgskolene i det store og hele å levere på forventningene og vel så det, avslutter Høst. flotte 

Mer om studien: https://www.epsi-norway.org/br… 

Tesla fortsatt best på hurtiglading, men Eviny puster dem i nakken

Det nå registrert godt over 500.000 elbiler i Norge, og med det er Norge et av de landene som har kommet lengst i overgangen fra en fossil til en elektrisk bilpark. For at transformasjonen til en elektrisk bilpark skal være raskt, smidig og vellykket, er det viktig at norske elbilister har tilgang på gode ladeløsninger og et godt ladenettverk langs norske veier. EPSI har i den sammenheng gjort en ny måling av brukeropplevelsen med ladeoperatørene i Norge. Studien viser at ladeopplevelsen i det store og hele er god, og at Teslas ladekunder er de mest fornøyde.

EPSI i løpet av høsten intervjuet knappe 1000 personer som har ladet bilen på en hurtigladestasjon i løpet av det siste året. Målingen tar for seg de største ladeoperatørene i markedet, og viser at ladeopplevelsen er blitt noe bedre over det siste året.

Bransjen håndterer økt pågang
Ladeoperatørbransjen er i rask utvikling. Ifølge NOBIL er det nå mer enn 5000 hurtig- og lynladere i Norge, eller cirka 108 elbiler per hurtiglader, noe som er en forbedring fra i fjor.

– Det at det pågår en rask utbygging av ladenettverket, at nye operatører etablerer seg, og at flere og flere nordmenn blir el-bilister gjør at kundenes krav og behov endrer seg i et raskt tempo, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. Totalbildet er allikevel at ladeoperatørene leverer godt på kundenes forventninger.

Resultatene fra målingen viser at ladekundene besøker ladestasjonene oftere enn hva tilfellet var i fjor, og at bransjen ser ut til å håndtere denne økte pågangen ganske bra.

– Tilbakemeldingene tyder på at ladenettverkene rundt om i Norge begynner å bli bra, fortsetter Høst. Ladehastigheten på stasjonene vurderes jevnt over som god, samt at antallet ladepunkter per stasjon oppleves som bedre.

Flere forbedringsområder
Til tross for at kundetilfredsheten stiger så er det flere ting som ladekundene mener må forbedres. En tydelig tilbakemelding er at kundene synes prisbildet er dårlig kommunisert.

-Kundene etterlyser bedre og tydeligere informasjon på dette med pris, og en rekke kunder spør hvorfor dette ikke kan kommuniseres på samme måte som bensinstasjonene gjør det, sier Sindre Brochmann i EPSI Norge. Kø ved ladestasjonene er også noe som skaper stor irritasjon blant ladekundene. Det å komme til en ladestasjon der det er kø og hvor det kanskje i tillegg er ladepunkter som er ute av drift skaper forståelig nok misnøye.

Det er også mange kunder som gir uttrykk for at det er vanskelig å holde styr på de ulike appene som ladeoperatørene tilbyr, og at mengden av ulike betalingsløsninger skaper forvirring og frustrasjon.

-Det er forskjeller mellom aktørene i forhold til hva de tilbyr av betalingsløsninger, men det at hver fjerde ladekunde opplever at det er komplisert å betale for ladingen viser at bransjen har en jobb å gjøre. Mange ladekunder etterspør én felles betalingsløsning/app som kan brukes hos alle, forklarer Høst.

Tesla Supercharger på topp

I år som i fjor er det brukerne av Teslas Superchargere som er de mest tilfredse. Tesla-kundene er spesielt fornøyde med den enkle og intuitive ladeprosessen, og at ladestasjonene fungerer i tråd med deres forventninger. EPSI har gjennomført tilsvarende målinger i Sverige, Finland og Danmark, og også i disse markedene kan Tesla skilte med de mest fornøyde ladekundene.

– Målingen viser dog at kundetilfredsheten til Tesla i Norge faller tilbake. En vesentlig endring fra i fjor er at flesteparten av Teslas Superchargere nå kan brukes av andre elbiler enn Tesla sine. Mye av tilbakegangen for Tesla forklares gjennom at ladeopplevelsen med Tesla Superchargere er langt lavere blant de som ikke har en Tesla bil, fortsetter Brochmann.

Blant de øvrige ladeoperatørene er det verdt å notere seg at ladeopplevelsen blant Eviny sine kunder (tidligere BKK) har styrket seg betraktelig fra i fjor, og med en skår på 75,4 puster de Tesla i nakken. – Eviny virker til å ha vært tett på kundene det siste året – noe som kan relateres til at de har lansert en ny merkevare. Kundene opplever nemlig at Eviny har vist stor interesse for dem, og holdt dem godt informert. Dessuten mener ladekundene at kapasiteten på Eviny-stasjonene er såpass god at bilistene sjeldnere opplever kø enn hva tilfellet er hos øvrige ladeoperatører, avslutter Høst.

Les hele rapporten under: