• Det er et informasjonsbehov ute hos kundene som leverandørene må levere på.

Kundetilfredshet strømnett

Vi lever i et samfunn og en hverdag som blir stadig mer elektrifisert. Denne utviklingen har ført med seg en rekke nye krav og forventninger når det gjelder kundetilfredshet for både strøm- og nettselskapene i Norge.

Resultater fra undersøkelsen høsten 2023

Stadig flere samfunnsprosesser digitaliseres og elektrifiseres, og et godt og velfungerende strømnett er svært viktig i så måte. Dette gjør at det norske samfunnet er avhengige av stabil tilgang på strøm til overkommelige priser. Behovet for mer strøm og ny nettkapasitet fortsetter å stige, noe som igjen stiller høyere krav og forventninger til nettselskapene. EPSI har i løpet av høsten gjennomført en ny kundeundersøkelse for å avdekke hvor fornøyde folk flest er med sine nettselskaper. Studien baserer seg på dybdeintervjuer med over 2000 personer rundt om i Norge, og undersøkelsen viser at kundetilfredsheten med nettselskapene styrker seg for andre året på rad.

Utviklingen i kundetilfredsheten med nettselskapene har historisk sett på mange måter fulgt utviklingen til strømselskapene. Så er også tilfellet i år, og mye av de samme trendene vi ser innen strømsalg gjør seg også gjeldene for nettselskapene. Herunder blant annet at interaksjonen og kommunikasjonen mellom nettselskapene og kundene har gått mer tilbake til normalen etter økningen som følge av energikrisen i fjor.

I rapporten finner du blant annet:

  • EPSI Norge sine analyser og funn fra strømnettbransjen 2023
  • Rangering av alle nettselskapene EPSI har målt i løpet av 2023
  • Historisk utvikling kundetilfredshet i Norge innen strømnettbransjen

Pressemelding

På MYNEWSDESK finnes mange av våre analyser og statistikk for en mengde bransjer og andre undersøkelser som vi har skrevet pressemelding opp gjennom årene. Les pressemeldingen vår nedenfor, denne er en forkortet variant av rapporten ovenfor.

Dette er kundenes dom over nettselskapene i Norge

Stadig flere samfunnsprosesser digitaliseres og elektrifiseres, og det norske samfunnet blir bare mer avhengig av en stabil tilgang på strøm. Behovet for strøm vil bare fortsette å stige, noe som igjen stiller høyere krav og forventninger til nettselskapene. EPSI har i løpet av høsten gjennomført en omfattende kundeundersøkelse blant de største nettselskapene i Norge, og undersøkelsen viser at kundetilfredsheten stiger.

EPSI Norge har nettopp lagt frem en ny kundeundersøkelse av nettselskapene i Norge, den 7. i rekken. Studien baserer seg på dybdeintervjuer med nesten 2200 personer rundt om i Norge. 

Utviklingen i kundetilfredsheten med nettselskapene har historisk sett fulgt utviklingen til strømselskapene. I går la EPSI frem ferske kundetilfredshetstall for strømselskapene i Norge (Strømselskapene 2023), og samlet sett viser undersøkelsen at folk flest er like fornøyde med nettselskapene som med strømleverandørene. 

– I år måler vi en forbedret kundetilfredshet med nettselskapene i Norge, forteller Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. Selv om det forekommer en del strømbrudd rundt om i Norge gjennom et år, så opplever kundene at nettselskapene leverer en stabil og sikker strømforsyning. Det er også i år slik at norske husholdninger er langt mer fornøyde med sine nettselskaper enn hva svenskene er. 

Strømbrudd har mindre effekt på kundetilfredsheten enn tidligere

Historisk sett viser EPSI studien at andelen husstander som har opplevd ett eller flere strømbrudd holder seg relativt stabilt. Selv om de aller fleste strømbruddene fikses innen rimelig tid, er det ingen tvil om at strømbrudd (planlagt eller ikke) har en negativ innvirkning på tilfredsheten til nettkundene. 

– Analysen viser dog at forskjellen i kundetilfredsheten mellom de kundene som har hatt et strømbrudd og de som ikke har hatt det har minsket de siste par årene, påpeker Sindre Brochmann, Senior Forretningsutvikler i EPSI. Studien viser nå at faktorer som omdømme og verdi for pengene har blitt viktigere for totalinntrykket, og at effekten av disse strømbruddene blitt mindre. 

De mindre nettselskapene er best

Ut av 94 nettselskaper i Norge dekker denne studien de 10 største. Denne ferske undersøkelsen viser at det er de mindre nettselskapene som totalt sett får den beste tilbakemeldingen. 

– De mest positive tilbakemeldingene er det kunder av de mange mindre nettselskaper rundt om i Norge som kommer med, fortsetter Brochmann. Disse aktørene lykkes aller best med å holde kundene godt informert, noe som bidrar til at kundene føler seg bedre ivaretatt og får en sterkere tilhørighet til disse nettselskapene. Svarene tyder også på at kundene til disse mindre nettselskapene opplever at deres leverandører er langt bedre på å ta sitt samfunns- og bærekraftsansvar på alvor. Det skaper tillit og gode kunderelasjoner. 

Blant de navngitt nettselskapene ses det at Linja, Tensio og Fagne får tilbakemeldinger som på forskjellige måter viser at de evner å levere en god kundeopplevelse for nettkundene sine. Elvia, som var på bunn i fjorårets studie, er nettselskapet som kan vise til best fremgang fra forrige måling, og rykker også oppover i rangeringen. Nederst i årets måling finner vi Norgesnett og Lnett, hvor kundene opplever en svekket prispersepsjon og at de i mindre grad føler seg ivaretatt og informert. 

Mindre proaktivitet?

Det er ingen tvil om at kunnskap og innsikt bygger tilfredshet og tillit. Det å gi rask, enkel og relevant kundeinformasjon er avgjørende i arbeidet med å skape fornøyde nettkunder. 

– Samlet sett preges bransjen av noe mer passivitet enn hva tilfellet var i fjor. Færre kunder svarer at de har tatt kontakt med sine nettselskaper det siste året, samt at kundene opplever at bransjeaktørene har vært noe mindre “på” i forhold til det å følge opp kundene og komme med relevante tips og råd, avslutter Høst. 

Om studien 2023: Kundetilfredshet strømnett

Feltarbeidet er gjort av Norstat Norge/EPSI i perioden fra 22. september til 6. november. Totalt er det gjennomført 2193 intervjuer med privatkunder i alderen 18-85 år.

Spørreskjemaene inneholder ca. 60 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best.

Generelt sett så har bransjer og bedrifter med en kundetilfredshetsskår under 60 store vanskeligheter med å motivere kundene til å bli, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. Videre kan man si at forskjeller på 2,5 indekspoeng eller mer er signifikante. 

Tilsvarende studie er gjennomført i Sverige.

HVORDAN LAGES BRANSJEUNDERSØKELSEN?

EPSI engasjerer et datainnsamlingsbyrå for å hente inn svar på undersøkelsen. De største aktørene i bransjen vil alltid være med i målingen, mens mindre aktører kan være med i studien under visse forutsetninger.

EPSI Rating har en objektiv rolle i disse målingene, og er på mange måter en ekstern revisor av kundemassen. Deler av studien offentliggjøres i det offentlige rom, mens totalrapporten kan bestilles av EPSI.

Ta kontakt med EPSI for mer informasjon.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med
Fredrik Høst