PROAKTIVITET BANK, FORSIKRING OG STRØM

OM RAPPORTEN

Proaktivitet innen bank, forsikring og strøm er en studie som EPSI Norge har gjennomført med formål om å styrke forståelsen av kundenes preferanser og persepsjoner rundt leverandørenes proaktivtetsarbeid. I dagens marked må leverandører tilpasse kommunikasjonen for å møte kundenes skiftende behov. Ved å personliggjøre kommunikasjonen vil kundene føle seg mer verdsatt og ivaretatt, noe som styrker kundeforholdet og øker kundetilfredsheten. Studien baserer seg på 3000 besvarelser (1000 i hver bransje), blant et tilfeldig utvalg av kunder rundt om i Norge i alderen 18-85 år. Intervjuene ble gjennomført i april 2024, og inneholder et 30-talls spørsmål per bransje om proaktivitet.

Bakgrunn for undersøkelsen

Mange år med forskning rundt kundeopplevelser viser at de mest foretrukne leverandørene i markedet ikke bare leverer produkter og tjenester av høy kvalitet til konkurransedyktige priser, men også yter fremragende kundeservice og jobber kontinuerlig for å videreutvikle kunderelasjonene.

En viktig trend de seneste par årene er at kunder i sjeldnere grad tar kontakt med sine leverandører. Kundeforholdet har blitt mer digitalisert, og tilgang på selvbetjeningsløsninger har gjort at kunder på en effektiv måte kan håndtere enkelte oppgaver. Digitalisering tilbyr mange fordeler, men det medfører også en risiko for at kundene får en fjernere relasjon til sine leverandører. I så måte er det viktig å huske på at en stille kunde – en kunde man ikke hører noe ifra – ikke nødvendigvis er fornøyd.

En fellesnevner fra EPSI-målinger i en rekke bransjer er at kunder i for liten grad opplever at leverandørene tar initiativ og kommer med relevante råd og anbefalinger. Mange kunder etterlyser mer oppfølging fra sine leverandører. Mange kunder ikke føler seg ganske enkelt ikke godt nok ivaretatt, og blir etter hvert usikre på om de har valgt rett leverandør. Resultater fra EPSI målingene er tydelige på at det å være proaktiv, ta initiativ og komme med relevant informasjon er viktig med tanke på kundepleie. I forsikringsbransjen kommer det blant annet tydelig frem at kunder som mottar tips ift. skadeforebygging er vesentlig mer tilfredse enn de som ikke gjør det.

Tydelig sammenheng mellom oppfattet proaktivitet og kundetilfredshet på selskapsnivå

Grafen viser alle selskapene EPSI måler i våre nasjonale bransjestudier innen bank, forsikring og strøm og deres respektive skår på kundetilfredshet og proaktivitet.

PROAKTIVITETSSTUDIEN BELYSER FØLGENDE TEAMER:

Hvordan påvirker proaktiv kommunikasjon kundeforholdet?

Her utforsker vi hvordan det å ha mottatt informasjon påvirker nøkkelindikatorer som kundetilfredshet, tillit, følelsen av å være godt ivaretatt, og opplevelsen av å være oppriktig interessert i kunden

Hvordan mottar kundene informasjon?

 • I hvilken kanal mottar kundene informasjon?
 • Hvor relevant opplever kundene at informasjonen de får er?
 • Hva er kundenes oppfatning av mengden informasjon og nyhetsbrev de får?
 • Hvordan påvirker tilsendt informasjon som ikke er relevant kundeforholdet?

Hvilken informasjon ønsker kundene?

Er det noen spesifikke temaer som kundene ønsker informasjon om, og er det ulike anledninger som passer seg for selskapene å være proaktive?

Kanal og frekvens på kommunikasjon

 • Hvor ønsker kundene å motta informasjon? (e-post, app, på SMS, mm.)
 • Hvor ofte ønsker kundene å få tilsendt informasjon?

Reklamer og annonser

Får kundene med seg reklame eller annonsering fra sine leverandører, og hvordan påvirker dette kundeforholdet?

Segmenter

Utvalg av de overstående spørsmål presenteres hvor det er tydelige forskjeller ift. demografiske variabler (alder, kjønn, inntekt, utdanning, hjemmeboende barn)

Ønsker du å få tilgang til hele rapporten?

I rapporten finner du:

 • EPSI Norge sine analyser og funn fra proaktivitetsstudien
 • En mengde innsikt basert på ulike kundesegmenter
 • Bransjeinnsikt som kan brukes til å lage selskapets plan for kundekommunikasjon

PRIS FOR RAPPORT

 • Pris for EPSI sin fordypningsstudie innen proaktivitet:

  30 000 kr ekskl. mva. 

Bestill rapport ved å fylle inn skjemaet nedeunder